jtlm.net
当前位置:首页>>关于矣音节的资料>>

矣音节

且的音节是什么且拼音:[qiě,jū][释义] [qiě]:1.尚,还,表示进一层:既高~大.尚~.况~. 2.表示暂时:苟~偷安.姑~. 3.表示将要、将近:城~拔矣.年~九十. 4.一面这样,一面那样:~走~说. 5.表示经久:这双鞋~穿呢! 6.文言发语词,用在句首,与“夫”相似:~说. 7.姓. [jū]:1.文言助词,用在句末,与“啊”相似. 2.多的样子. 3.农历六月的别称. 4.敬慎的样子:“有萋有~”. 5.古同“趄”,趑趄.

言既遂矣拼音这样读:如下:言(yán)既(jì)遂(suì)矣(yǐ)拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节.

思的音节是 sī或 sāi [ sī ]1.想,考虑,动脑筋:~想(a.客观存在反映在人的意识中经过思维活动而产生的结果;b.想法,念头;c.思量).~忖.~索.~维.沉~.寻~.见异~迁.2.想念,挂念:~念.~恋.相~.3.想法:~绪.~致(新颖独到的构思、意趣).构~.4.姓.[ sāi ]〔于~〕多胡须的样子,如“自捋颔下,则~~者如故矣”.

你是不会读那个字吗?那么就先查部首,如果部首是3话,就在3话里面查,查到了以后,在数数看,拿掉那个部首,那个字还有多少话,然后再查 如果知道读音,但是不晓得具体的拼音,那么就根据音序,建议可以在字典上用铅笔吧26个字母音序图出来,标上去,查起来就快多了.

叹的音节:tàn 希望能帮到你!

善拼音:[shàn][释义] 1.心地仁爱,品质淳厚:~良.~心.~举.~事.~人.~男信女.慈~. 2.好的行为、品质:行~.惩恶扬~. 3.高明的,良好的:~策.~本. 4.友好,和好:友~.亲~.和~. 5.熟悉:面~. 6.办好,弄好:~后. 7.擅长,长(cháng)于:~辞令.多谋~断. 8.赞许:“群臣百姓之所~,则君~之”. 9.好好地:~待.~罢甘休. 10.容易,易于:~变.~忘.多愁~感. 11.姓.

瞬的音节是 瞬拼音:[shùn] [释义] 1.眨眼,眼球一动. 2.极短的时间.

膝盖的膝字音序是什么?膝盖的膝字音序是【x】、音节是【xi第一声】、

旬的音序是X,音节是xún. 旬:十日为一旬,一个月分上中下三旬. 下旬:每月二十一日到三十日(大月到 三十一日) 【示例】 《东周列国志》第四回:“姜氏闻知此信,心中大喜曰:'段有福为君矣!'遂写密信一通,遣心腹送到京城,约太叔五月初旬,兴兵袭郑,时四月下旬事也.”《二十年目睹之怪现状》第五八回:“此时是六月下旬天气,带行李的甚少.”马烽《结婚现场会》:“那是今年一月下旬,也就是春节前几天.”

宜音节是:yi 拼 音 yí 部 首 宀 笔 画 8 五 笔 PEGF 基本释义 1.适合,适当:~人.~于.合~.权~.适~.相~.2.应该,应当:事不~迟.3.当然,无怪:~其无往而不利也.4.姓.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jtlm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com